List of awardees of the Japan Comparative Literature Association Prize

2018
SANO Mayuko, Bakumatsugaikougirei no Kenkyu
@\Oubei Gaikokan tachino Shogun Haietsu

, Shibunkaku-Shuppan, 2016

2017
SASAKI Yusuke, Cartier-Bresson 20-seiki Shashin no Gensetsu Kukan
(Cartier-Bresson : Lfespace du discours de la photographie du XXe si`ecle)
(Cartier-Bresson: Space in the Photographic Discourse in the 20th Century),
Suisei-sha, 2016

2016
KIKUCHI Yuki, Kindai Nihon ni okeru Byron-netsu
(The Byron Craze in Modern Japan), Bensei Shuppan, 2015

SATO Hikari, Yanagi Muneyoshi to William Blake: Kanryusuru Koutei no Shiso
(Yanagi Muneyoshi and William Blake: The Philosophy of Affirmation of Life and its Global Circulation), University of Tokyo Press, 2015


2015
CHEN Linghong, Nicchu Engeki Kouryu no Shoso
@\Chugoku Kindai Engeki no Seiritsu\

(Aspects of Theatrical Exchange between Japan and China:
The Establishment of Modern Chinese Drama), Shibunkaku Shuppan, 2014


2014
OHIGASHI Kazushige, Iku Tappu to Taisho Bungaku:
@Jiko-hyogen kara Jiko-jitsugenno Jidai he

@(Yu Dafu and Taisho Literature: from the Era of "Self-Expression"to
@"Self Realization), University of Tokyo Press, 2012

2013
TOMODA Yoshiyuki, Sengo Zen'ei Eiga to Bungaku
@\ Abe Kobo ~ Teshigahara Hiroshi

@(Postwar Avant-garde Film and Literature: Abe Kobo ~ Teshigahara Hiroshi),
@Jimbun-Shoin, 2012

HIRAISHI Noriko, Hanmon Seinen to Jyogakusei no Bungakushi
@\uSeiyov wo Yomikaete

@(Angst-Ridden Youths and Girl Students in Modern Japan:
@Literary Reinterpretation of the West), Shin-yo-Sha, 2012

2012
AKIKUSA Shun'ichiro, Nabokov Yakusu noha uWatashiv:
@Jiko Hon'yaku ga Hiraku Text

@(Nabokov Translation is Mine: How Self-translation Creates the Text),
University of Tokyo Press, 2011

2011
KASE Kayoko, M.K.Gandhi no Shinri to Hiboryoku wo Meguru Gensetsushi
\Henry Thoreau, R.K. Narauan, V.S.Naipaul, Eiga wGandhix wo Toshite

(A Study of the Discourses on M.K.Gandhi's Truth and Nonviolene: Their Legacies and Transformations in Henry Thoreau, R.K. Narauan, V.S.Naipaul and Attennborough's film "Gandhi"), Hituzi Shobo publishing company, 2010

2010
YAMANAKA Yuriko, Alexander Henso\Kodai kara Chusei Islam he (The Allegoresis of Alexander: from Antiquity to Mediaeval Islam), The University of Nagoya Press, 2009

2009
HAYASHI Yoko, Fujita Tsuguharu Sakuhin wo Hiraku||TabiETeshigotoENihon|| (Opening the Work of Tsuguharu Fujita: Travels, Handwork, Japan), The University of Nagoya Press, 2008

2008
No@award

2007
SUZUKI Sadahiro, Bernard Leach no Shogai to Geijutsu||uHigashi to Nishi no Kekkonv no Vision||iThe Life and Art of Bernard Leach: His Vision on "The Marriage of East and West"), Minerva-Shobo, 2006


2006
TANG Quan, Umi o Koeta Tsuyagoto||Nicchu Bunka Koryu Hishi@(Love Affairs Across the Sea: Secret History of Sino-Japanese Cultural Relations), Shin'yo-sha, 2005

2005
NAKANE Takayuki, Chosen Hyosho no Bunka-shi||Kindai Nihon to Tasha o Meguru Chi no Shokuminchi-ka, (A Culturalography of Knowledge on the Other in Modern Japan), Shin'yo-sha, 2004

MOROSAKA Shigetoshi, Tora no Shoseki||NAKAJIMA Atsushi to Borges Aruiha Kan'yu-Bungakuron||(The Tiger's Handwriting: Nakajima Atsushi and Borges, or an Essay on Metonymic Literature), Suisei-sha, 2004

2004
NISHIHARA Daisuke, TANIZAKI Jun'ichiro to Orientalism||Taisho-Nihon no Chugoku-Genso, Chuo-Koron Shinsha, 2003

2003
MATSUI Takako, Shasei no Henyo-Fontanesi kara Shiki, soshite Naoya, (Transformation of the Concept of Depiction: From A. Fontanesi to Masaoka Shiki, and Shiga Naoya), Meiji-Shoin, 2002

2002
No@award

2001
LIU Jian-hui, Mato-Shanghai, Nippon-Chishikijin no" Kindai" Taiken, (Magic City Shanghai, the "Modern" Experience of Japanese Intellectuals), Kodan-sha, 2000

2000
SUNG Hae-Kyung, Seiyo no Mugen-Noh, Yeats to Pound (Ghost Noh Plays of the West, W.B.Yeats and Ezra Pound), Kawade-Shobo Shinsha, 1999

1999
ENOMOTO Yasuko, Gakujin-no Miyako Shanghai, Kindai Chugoku ni okeru Seiyo Ongaku no Jyuyo (Shanghai, Musicians' Capital, The Reception of Western Music in Modern China), Kenbun-Shuppan, 1998

1998
NISHI Masahiko, Mori no Guerrilla Miyazawa Kenji (Miyazawa Kenji, Guerrilla of the Forest), Iwanami Shoten, 1997

1998
"JCLA 50th Anniversary Grand Prize"
TSUBOI Hideto, Koe no Shuku-sai, Nippon Kindai-shi to Senso (The Festive Voices, Modern Japanese Poetry and War), Nagoya University Press, 1997

1997
SUGITA Hideaki, Nihon-jin no Chu-to Hakken, Gyaku-Enkin-ho no naka-no Hikaku-bunka-shi (The Japanese Discovery of the Middle East, A Comparative Cultural History in Reverse Perspective), University of Tokyo Press, 1995

1996
SASAKI Hideaki,"Atarashii Onna" no Torai, Hiratsuka Raicho to Soseki (The Coming of "New Woman", Hiratsuka Raicho and Natsume Soseki), Nagoya University Press, 1994